oben links oben rechts
left border
Strona Główna Kontakt - szkołaKwietnia 13 2024 05:31:59
NASZA SZKOŁA
Strona główna BIP
Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość
Informacja dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie
pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”.

Informujemy, że w terminie 26.06.2018 – 05.07.2018 w ramach projektu odbędzie się obóz edukacyjny w Jastrzębiej Górze.
Całkowity koszt pobytu uczestnika pokrywa realizator projektu – Fundacja ADAGIO.
Regulamin rekrutacji na obóz jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na stronie organizatora http://fundacjaadagio.com.pl/
Osoby zainteresowane wyjazdem na obóz są zobowiązane do 01.06.2018 roku dostarczyć pisemną deklarację rodziców o chęci udziału w obozie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w obozie.

Regulamin rekrutacji
Zgoda rodziców na obóz


48 uczestników projektu "Lubię się uczyć, wiedza i kompetencja to moja przyszłość" z klas IVa, IVb i Vb 2 czerwca wzięło udział w wycieczce do Gdańska. Celem wyjazdu była wizyta w Gdańskim Centrum Nauki Hewelianum i udział w warsztatach oraz wystawie interaktywnej ,,Łamigłówka". A wszystko po to, by przekonać się, że matematyka nie jest trudna ani nudna, a przeciwnie interesująca i zabawna. Spotkanie było okazją do tego, by w przystępny sposób wyjaśnić trudne matematyczne zagadnienia.
Kolejną atrakcją okazała się wizyta w ogrodzie zoologicznym. Oliwskie ZOO jest miejscem szczególnym, bowiem na obszarze około 125 hektarów mieszkają tu zwierzęta pochodzące ze wszystkich kontynentów. Są wśród nich takie, których populacje na wolności już właściwie nie istnieją. Bo już tylko tutaj spotkać można np. hipopotamy karłowate. Naszą uwagę zwróciły oczywiście żyrafy, choćby ze względu na wzrost i małe ssaki drapieżne - surykatki.
Wycieczkę należy uznać za bardzo interesującą i pouczającą.

Zdjęcia ...
Od II 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sępopolu realizowany jest projekt "Lubię się uczyć- wiedza i kompetencje to moja przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w nim 153 uczniów. A czym się zajmują, w jaki sposób zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania, można dowiedzieć się z poniższych relacji.
1. Koło przyrodnicze pn."Badacz przyrody"
- Grupa 1 liczy 10 uczniów klasy V a -5 dziewczynek i 5 chłopców. Zajęcia zachęcają i motywują uczniów do poznawania przyrody w sposób dociekliwy, twórczy i aktywny. Tematyka zajęć? Na przykład: Czym jest doświadczenie przyrodnicze? Wykonujemy proste doświadczenia z wodą. Uczniowie nauczyli się poprawnego zapisywania przebiegu, obserwacji i wniosków doświadczeń przyrodniczych. Samodzielnie wykonali proste doświadczenia: Dlaczego kropla jest kulista?, W jaki sposób statki utrzymują się na wodzie? oraz je opisali.
Grupa 2 licząca 10 uczniów klasy IV a i IV b -5 dziewczynek i 5 chłopców zajmowała się obserwacjami oraz pracą z lupą, lornetką i mikroskopem. Uczniowie zapoznali się z działaniem podstawowych sprzętów niezbędnych do wykonywania obserwacji.

Zdjęcia:
Grupa 1
Grupa 2

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla 10 uczniów posiadających deficyty rozwojowe funkcji percepcyjno - motorycznych. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach. Głównym celem jest podniesienie świadomości ortograficznej uczniów w zakresie pisowni wyrazów. Inne realizowane cele terapeutyczne to: usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych uczniów, które są przyczyną trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, uświadamianie uczniom ich mocnych stron i uczenie bazowania na nich w codziennym życiu, praca nad poczuciem własnej wartości. Uczestnicy zajęć zostali poddani diagnozie oceniającej między innymi poziom znajomości reguł pisowni. Podczas jednej godziny usprawniane są przynajmniej dwie sfery psychofizyczne, by nie stworzyć sytuacji zmęczenia i znudzenia u ucznia. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, zeszyty "Ortograffiti", programy komputerowe), indywidualizacja oraz takie metody i techniki pracy, które wpływają pozytywnie na motywację i aktywność uczniów podczas zajęć oraz zmniejszają poziom napięcia emocjonalnego, m.in. elementy relaksacji wg Jacobsona, Schulza, metody aktywizujące, kinezjologia edukacyjna Dennisona.
W zajęciach grupy 3 uczestniczy pięcioro uczniów z klasy VI. Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów poprzez m.in.: usprawniane funkcji percepcyjno - motorycznych jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podczas zajęć stosowane są różne metody i formy pracy, tj.: metody polisensoryczne, aktywizujące, pogadanka, instrukcja, pokaz, ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna i grupowa. Uczniowie pracują w różnym tempie, ale chętnie wykonują wszystkie zadania. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z serii Ortograffiti, "7 walizek" Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii oraz loteryjki, zabawy ortograficzne, seria PUS-y, gry różnego rodzaju.

Zdjęcia:
Grupa 2
Grupa 3

3. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w trzech grupach pięcioosobowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie klasy pierwszej, drugą i trzecią uczniowie klas IV-VI. Wszystkie dzieci zakwalifikowane do udziału w zajęciach wymagają interwencji logopedycznej z powodu wadliwej realizacji różnych fonemów. Tematyka zajęć do tej pory obejmowała ćwiczenia z zakresu kształtowania prawidłowego toru oddechowego, utrwalania oddechu przeponowego oraz ćwiczeń głosowych. Stosowane metody pracy to: dyskusja, burza mózgów, demonstracyjna, praktycznego działania, słowna, naśladownictwa, zadań stawianych do wykonania.. Pomoce dostosowywane są do przygotowanych ćwiczeń: np. bańki, słomki, nożyczki, świeczki, kredki, nitka, piórka, wiatraczki, piłeczki ping-pong, kolorowe papierowe kuleczki, przygotowane szablony obrazków wraz z elementami do ćwiczeń, zestawy do identyfikacji zapachów, karty do ćwiczeń fonacyjnych itp.

Zdjęcia...


4. Koło matematyczno - przyrodnicze pn ,,Odkrywam świat" - gr I to 10 uczniów z klas I- III. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych, kształtowanie umiejętności myślenia twórczego, a także rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie proekologicznych postaw. W ramach zajęć zostały zrealizowane zagadnienia dotyczące pogody oraz powietrza. Uczniowie z zaangażowaniem rozwiązywali problemy przyrodnicze: indywidualnie, w parach lub pracując w grupach. Swoje umiejętności rozwijali poprzez wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, obserwacji na podstawie których wyciągali wnioski. Wykonywali także proste pomoce, które wykorzystywali do badań w terenie. Ciekawy dobór metod, form pracy i środków dydaktycznych wykonanych we własnym zakresie przez nauczyciela zapewnia na zajęciach wesołą i twórczą zabawę.
Grupa 2 licząca 10 uczniów z klas I-III w ramach zajęć realizowała zostały zagadnienia dotyczące pogody i jej elementów oraz powietrza. Uczestnicy koła przeprowadzali doświadczenia, na podstawie których wyciągali wnioski oraz wykonywali proste ,,przyrządy", które wykorzystywali do badań w terenie. Uczniowie na zajęciach pracowali indywidualnie, w parach oraz w grupach. Głównie stosowane metody pracy podczas zajęć to eksperymenty i doświadczenia , obserwacje oraz pokazy. Wybrane elementy zajęć realizowane były w terenie. Zajęcia wzbogacane były prezentacjami multimedialnymi, natomiast pomoce wykonywane były i gromadzone we własnym zakresie.

Zdjęcia:
Grupa 1
Grupa 2

5. Język angielski kl. I-III - grupa 1- Zajęcia prowadzone są w grupie 10 dzieci z klas I-III SP : 3 dzieci z kl. Ia, 3 z kl. II a i 4 z klasy III a. Grupa 2- Zajęcia prowadzone są w grupie 10 dzieci z klas I-III SP : 4 dzieci z kl. II b, 4 z kl. III a i 2 z klasy III b. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 14.25-15.55 /14.25- 15.10.
Wszyscy uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia, chętnie podejmują zadania. Celem zajęć było zintegrowanie grupy, poszerzanie zdobytej wiedzy o zagadnienia kulturowe, poprawienie komunikacji językowej. W czasie zajęć zastosowano metody aktywizujące, metodę audiolingwalną, TPR. Nieodłącznym elementem zajęć były rymowanki angażujące małą ,motorykę ("Finger rhymes") oraz klaskanki ("Clapping rymes").Uczniowie pracowali indywidualnie i grupowo. Wspólnie tworzyli prace związane z realizowanym zagadnieniem i w oparciu o wprowadzony materiał słownikowy. Dotychczas wykorzystano środki dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela oraz w oparciu o materiały pozyskane z Internetu.

Zdjęcia:
Grupa 1
Grupa 2

6. Język angielski kl. IV-VI - grupa 1 - Zajęcia prowadzone są w grupie 10 uczniów z klas IV SP : 7 z kl. IVa, 3 z kl.IV b. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 12.45-14.15 / 12.45-13.30 . Uczestnicy zajęć osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego. Wszyscy uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia, chętnie podejmują zadania. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności językowych oraz wzbogacenie wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych. W czasie zajęć zastosowano metody aktywizujące, metodę audiolingwalną, TPR . Nieodłącznym elementem zajęć były klaskanki ("Clapping rhymes") oraz zabawy słownikowe z elementami współzawodnictwa. Uczniowie pracowali indywidualnie i grupowo. Wspólnie tworzyli prace związane z realizowanym tematem i w oparciu o wprowadzony materiał słownikowy. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem środków dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela oraz materiałów uzyskanych z Internetu .
Grupa 2 liczy 10 uczniów- 9 piątoklasistów i 1 szóstoklasista, którzy wykazali się zdolnościami językowymi lub motywacją do pozalekcyjnej nauki angielskiego. Celem głównym zajęć jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów dzięki: rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów, eksperymentalnym metodom nauczania, wspieraniu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
W lutym i marcu 2017 odbyły się zajęcia integracyjne, motywujące do nauki angielskiego. Uczniowie przygotowywali i prezentowali postery na swój temat (ja, moja rodzina, moje hobby itp.). Przeprowadzono gry językowe (tradycyjne i on-line) z wykorzystaniem poznanego słownictwa. Poznawaliśmy historię Guya Fawkes'a z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych (video clips, audio-visual comprehension). Zajęcia wstępne przygotowują uczniów językowo i metodycznie do zaplanowanej pracy metodą projektu.

Zdjęcia:
Grupa 3
Grupa 4

7. Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszcza pięcioro dzieci (2 chłopców i 3 dziewczynki). Podstawowym celem zajęć jest odreagowanie emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne. Poznają i kształtują różne role i umiejętności społeczne. Dostarcza im się doświadczenia korygujące, a także pozwala odreagować napięcia emocjonalne i ćwiczyć nowe formy zachowań. Podczas zajęć wykorzystuje się różne metody pracy z grupą. Podstawą formą jest praca w kręgu i rundki jako technika dzielenia się swoimi doświadczeniami, a także liczne zabawy, które zmierzają do polepszenia relacji między uczestnikami i ich integracji. Ważną rolę odgrywają także rysunki i prace plastyczne, drama oraz uzupełnianie zdań.

Zdjęcia...

8. Koło matematyczne "Pitagoras" - grupa 1 liczy 10 uczniów: 5 chłopców i 5 dziewczynek w wieku od 11 do 13 lat, a grupa 2 - 10 uczniów: 7 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 10 do 11 lat.
Głównym celem zajęć jest: rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie, kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań i problemów.

Zdjęcia:
Grupa 1
Grupa 2

9. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - grupa 1 liczy 8 chłopców w wieku od 9 do 12 lat, a grupa 2- 8 uczniów: 3 chłopców, 5 dziewczynek w wieku od 13 do 14 lat.
Celem zajęć jest: Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, Ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki, Uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych, Wyrobienie poczucia własnej wartości , Rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków, Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
Grupa 3 i grupa 4 liczy łącznie 16 uczniów klas II szkoły podstawowej, : 12 chłopców i 4 dziewczynki
Głównym celem zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

Zdjęcia:
Grupa 1 i 2
Grupa 3
Grupa 4

Od stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Sępopolu Fundacja Adagio realizuje projekt pt. "Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Uczestnikami projektu jest 160-ciu uczniów oraz 20-tu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sępopolu.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia w SP w ZSP w Sępopolu, poprzez:

* Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z klas I-VI
* Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I i klas IV-VI w tym uczniów niepełnosprawnych
* Stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu)
* Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

W ramach projektu będą organizowane zajęcia:
- koło matematyczno-przyrodnicze "Odkrywam świat" dla kl.I-III,
- koło przyrodnicze "Badacz przyrody" dla kl.IV-V ,
- koło matematyczne "Pitagoras" dla kl.IV-VI,
- j.ang.kl.I-III,
- j.ang.kl.IV-VI,
- zaj. kor-komp.,
- zaj. dydakt-wyrówn. z matematyki,
- socjoterapeutyczne,
- logopedyczne.

Obecnie trwa nabór do projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie dla uczniów
Regulamin uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Strefa rodzica

Nowa strona WWWZbiórka na sztandar

Nasze przedszkole
Współpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


1757500 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor