oben links oben rechts
left border
Strona Główna Kontakt - szkołaKwietnia 13 2024 05:32:33
NASZA SZKOŁA
Strona główna BIP
Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu
W dniach od czwartego do ósmego czerwca 36 uczestników projektu Aktywny w gimnazjum- przedsiębiorczy w życiu wzięło udział w letnim obozie naukowym w Kulce. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach naukowych i zajęciach integracyjnych. Zajęcia terenowe przekazały szeroką wiedzę na temat przeżycia człowieka w ekstremalnych warunkach. Uczniowie podczas gry Świetliki poznali nocną trasę wykonując zagadkowe zadania. Był dreszczyk emocji i wyprawy do lasu z niespodzianką. W trakcie przyrodniczej wyprawy do lasu poznali zasady zachowania się w nim i dowiedzieli się w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych spróbowali swoich sił w mini regatach kajakowych, wzięli udział w krótkim kursie samoobrony, sprawdzili swoje zdolności utrzymania równowagi. Pokonali strach i zmierzyli się z potężną siłą grawitacji. Rywalizowali w grupach podczas zajęć integracyjnych. Rozwijali swoje zdolności detektywistyczne, wyciągali z nich wnioski i prowadzili na ich podstawie dochodzenie. Przy pomocy wykrywacza metali znaleźli drogę do skarbu, wymagało to od uczniów myślenia strategicznego oraz współpracy w grupie. Korzystali z map i kompasu podczas zwiadu terenowego, wyznaczali punkty charakterystyczne podczas poruszania się w terenie. Odkrywali niesamowite tajemnice z dziedziny nauki i techniki przeprowadzając ciekawe doświadczenia przyrodnicze, chemiczne i matematyczne. Zabierali głos w dyskusji pod hasłem "Graffiti"- sztuka czy przejaw wandalizmu?. Stworzyli w małych grupach swoje logo. Niezapomniane chwile były przy wielkim ognisku,wspólnych grach i zabawach integracyjnych. Najnowsza muzyka pozwoliła nam potańczyć, pośpiewać i spędzić miło czas. Pobyt w Kulce dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i długo pozostanie w naszej pamięci.

K. Gawerska, M. Wolińska- Łosiewicz, E. Wójcik

Zdjęcia ...


Od lutego 2017 r. w Gimnazjum odbywają się zajęcia dodatkowe z projektu pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Młodzież rozwija kompetencje kluczowe, kreuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową, uzupełnia swoją wiedzę z nauk ścisłych, j. angielskiego. A dzieje się to z wykorzystaniem metody projektu, eksperymentowania, technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Laboratorium języka angielskiego
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Uczestniczy w nich 12 uczniów klas I b i II ab Gimnazjum. Dotychczas pracowano w modułach: człowiek, szkoła -opisywanie siebie, wypełnianie formularzy, tworzenie wizytówek. Uczniowie chętnie uczestniczą w proponowanych im aktywnościach. Szczególnie podobały im się elementy wykorzystujące ICT: tablicę interaktywną, zajęcia z tabletami/smartfonami. Zajęcia wstępne przygotowują uczniów językowo i metodycznie do zaplanowanej pracy metodą projektu.
Zdjęcia

Laboratorium matematyczne
Grupa liczy 12 uczniów: 6 chłopców i 6 dziewczynek. Wszyscy chętnie pracują. Wybrali temat projektu "Czy matematyka potrzebna jest w życiu codziennym?". Wspólnie z opiekunem omówili zadania na najbliższy czas, wypracowali zasady usprawniające pracę w grupie. Młodzież często korzysta z różnych źródeł (Internet, książki, karty pracy), samodzielnie układa zadania tekstowe, rozwiązuje zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. Gimnazjaliści coraz sprawniej argumentują, wyciągają wnioski i uzasadniają zadania i problemy.
Zdjęcia

Laboratorium przyrodnicze 1
Uczestnicy (8 uczniów z klasy II i 4 uczniów z klasy I) pracują metodą projektu na temat: ,,Wszechobecne ciśnienie". Dzięki udziałowi w zajęciach przyswoją wiadomości na temat ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego. Realizacja poszczególnych zadań wymagać będzie wykorzystania sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu oraz wysokiej aktywności gimnazjalistów. Posłużą temu metody i formy pracy, m.in.: wykorzystanie tekstów źródłowych, burza mózgów, dyskusja metodą "za i przeciw", wykład, wystąpienia publiczne, projekcja filmu, eksperyment, praca w grupach i różnego rodzaju dyskusje.
Zdjęcia

Laboratorium przyrodnicze 2
W zajęciach uczestniczy 12 uczniów : 9 dziewcząt i 3 chłopców ( 7 uczniów z klasy 1 gimnazjum i 5 uczniów z 2 klasy gimnazjum). Uczniowie chętnie wykonują doświadczania demonstrowane przez nauczyciela lub na filmach w Internecie. W tym semestrze realizowany jest projekt : "Żywioł wody". W trakcie zajęć uczniowie poznają i zbadają właściwości fizyczne wody służące rozwojowi życia , np. Napięcie powierzchniowe, gęstość wody, siła wyporu ... Zbadają właściwości fizyczne i chemiczne wody w Łynie ( ew. w Gubrze). Poznają przystosowania roślin i zwierząt do życia w wodzie. Poznają obsługę mikroskopu i mikroświat wody w Łynie. Rozpoznają zanieczyszczenia wody oraz działanie oczyszczalni ścieków.
Zdjęcia

Koło matematyczne
Grupa liczy 12 uczniów: 6 chłopców i 6 dziewczynek. Celem zajęć jest: pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki; rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wyciąganie wniosków po przeprowadzonym eksperymencie, doświadczeniu, rozwiązaniu zadania problemowego; rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań; rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć oraz motywowanie ich do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy z wykorzystaniem multimediów; rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności; zachęcanie do samodzielnych poszukiwań i umiejętność korzystania z opracowań matematycznych; kształtowanie wśród uczniów umiejętności uczenia się; przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Uczniowie na zajęciach pracują w grupach i indywidualnie. Rozwiązują zadania tekstowe o różnej tematyce. Krzyżówki, łamigłówki, rebusy i quizy sprawiają im dużą radość.
Zdjęcia

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w projekcie
1. Zajęcia warsztatowe.
Odbyły się 2 warsztaty dla uczniów klas II pt. "Moje mocne strony i zainteresowania". Celem warsztatów było: stworzenie uczniom możliwości poszerzenia ich wiedzy na temat osobistego potencjału tj: mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. W czasie zajęć uczniowie pracowali takimi metodami jak: burza mózgów, dyskusja kierowana. Wypełnili ankietę skłonności zawodowych i korzystali z programu "Mój zawód- moja przyszłość". Pracowali zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Uczniom także zaprezentowano grę Talent Game "Tajemnice Aeropolis". Uczniom na zajęciach najbardziej podobały się: zabawy, poznawanie swoich skłonności zawodowych, atmosfera.
2. Wycieczka zawodoznawcza
15 lutego 2017r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W wycieczce wzięło udział 15 uczniów klasy II gimnazjum (5 dziewcząt i 10 chłopców). Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w Policji- poznali rolę i zadania Policji. Zapoznali się z poszczególnymi działami pracy w Policji, a w szczególności z wydziałem dochodzeniowym i drogowym. Uczniom zostały zaprezentowane warunki i procedura naboru do Policji oraz specjalistyczny sprzęt, jakim dysponuje placówka. Poruszone także zostały kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich.
3. Indywidualne rozmowy doradcze
Z indywidualnych konsultacji ukierunkowanych na wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej skorzystało pięcioro uczniów (3 dziewczęta i 2 chłopców). Uczniowie w czasie konsultacji przy wsparciu doradcy opracowali Indywidualny Plan Działania, w którym zawarli informacje dotyczące ich osobistego potencjału tzn. zainteresowań, umiejętności, wartości i cech osobowości. Doprecyzowali obszar swoich zainteresowań zawodowych oraz wskazali zawody z wybranego obszaru. Zamieścili informacje o źródłach wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia. Uczniowie korzystali z Informatora o zawodach, teczek o zawodzie, program e- szok i programu "102 zawody z przyszłością". Rodzice uczniów otrzymali informację nt. roli rodziców w procesie rozwoju edukacyjno- zawodowego dziecka wraz z prośbą o wypełnienie arkusza wsparcia dla swojego dziecka.
Zdjęcia

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.angielskiego
W zajęciach uczestniczy ośmioro uczniów klas IIab Gimnazjum, którzy dotychczas mieli problemy z opanowaniem koniecznych wiadomości i umiejętności językowych. Celem głównym zajęć jest zmniejszenie trudności edukacyjnych u uczniów. Na spotkaniach dotychczas powtarzano materiał przedmiotowy w zakresie liczb ( quantity, time and numbers), opisywano przyszłość (will/won't, to be going to), słownictwa sportowego. Wpłynęło to na utrwalenie umiejętności i wiadomości. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone są metodami aktywizującymi.
Zdjęcia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
Grupa liczy 8 uczniów: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Celem zajęć jest: wyrównanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności; utrwalenie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki; prezentowanie wyników własnych obserwacji i przemyśleń; motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań; wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.
Zdjęcia

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Uczestniczy 10 uczniów posiadających deficyty rozwojowe funkcji percepcyjno - motorycznych, w tym 5 uczniów posiadający opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie na grupę. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne realizowane są według planu opracowanego na okres trwania projektu. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne (gry, układanki, zeszyty "Ortograffiti", programy komputerowe), indywidualizacja oraz takie metody i techniki pracy, które wpływają pozytywnie na motywację i aktywność uczniów podczas zajęć oraz zmniejszają poziom napięcia emocjonalnego, m.in. elementy relaksacji wg Jacobsona, Schulza, metody aktywizujące, kinezjologia edukacyjna Dennisona.
Zdjęcia

Zapraszamy do lektury blogów z laboratoriów odbywających się w naszych Gimnazjum w ramach projektu "Aktywni w Gimnazjum przedsiębiorczy w życiu".


Laboratorium językowe rok szkolny 2016/2017

Laboratorium językowe rok szkolny 2017/2018

Laboratorium matematyczne

Laboratorium przyrodnicze 1

Laboratorium przyrodnicze 2
Stypendium - Lista rankingowa


Już od stycznia 2017 r. w Naszym Gimnazjum ruszył projekt pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Projekt w 94,95% sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi o 338.790,58 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r., podczas gdy zajęcia w ramach projektu realizowane są w okresie od lutego 2017 do 30 czerwca 2018 r. Jest adresowany jest do 86 uczniów klas I i II Gimnazjum w Sępopolu oraz do 18 nauczycieli Gimnazjum.
Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 60 uczniów oraz zmniejszenie trudności edukacyjnych u 26 uczniów Gimnazjum w Sępopolu, poprzez stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i kształcenie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej), innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli, w zakresie aktywnych metod nauczania i nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone będą następujące działania:
* Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:
- zajęcia metodą laboratorium: przyrodnicze, matematyczne i jęz. angielskiego;
- koło matematyczne metodą eksperymentu;
- 7 - dniowy Letni obóz naukowy;
- 5 - dniowe Zimowe warsztaty naukowe;
- wyjazdy edukacyjne : na UWM, do Gdyni (CN i Oceanarium);
- Piknik Młodych Naukowców i Pokazy naukowe.

* Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków oraz uczniów zagrożonych dysleksją.

* Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

* Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- indywidualne rozmowy doradcze;
- warsztaty zawodoznawcze;
- wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy do Bartoszyc oraz na Dni Otwarte i Targi Edukacyjne do szkół ponadgimnazjalnych w Bartoszycach i Olsztynie.

*Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i innowacyjnych metod nauczania:
- szkolenia w zakresie aktywizujących metod pracy z uczniem ze SPE;
- szkolenia w zakresie nauczania metodą projektu edukacyjnego i eksperymentu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Do 6 lutego 2016 r. trwa rekrutacja uczestników. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Strefa rodzica

Nowa strona WWWZbiórka na sztandar

Nasze przedszkole
Współpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


1757501 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor